ĐỔI THẺ CÀO

NHÓM THÔNG BÁO:  NHÓM ZALO 

►Nạp thẻ cần điền đúng thông tin seri, sai seri không thể hỗ trợ nhé.

►Facebook Admin: FACEBOOK

Min rút Momo là 1.000đ, min rút ATM là 10.000đ,  khuyến khích rút về momo nhé ae !

 

                         

×Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 12 % 14 % 14 % 12.6 % 13 % 13.5 % 14 % 15.5 % 15.5 %
ĐẠI LÍ 14 % 16 % 16 % 14.6 % 15 % 15.5 % 16 % 17.5 % 17.5 %
Thành Viên 14 % 16 % 16 % 14.6 % 15 % 15.5 % 16 % 17.5 % 17.5 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
ĐẠI LÍ 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
Thành Viên 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
ĐẠI LÍ 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Thành Viên 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
ĐẠI LÍ 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Thành Viên 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 13 % 13 % 13 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %
ĐẠI LÍ 15 % 15 % 15 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 %
Thành Viên 15 % 15 % 15 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
ĐẠI LÍ 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 %
Thành Viên 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 24 % 21 % 1 % 21 % 21 % 21 % 1 % 21 % 1 %
ĐẠI LÍ 26 % 23 % 3 % 23 % 23 % 23 % 3 % 23 % 3 %
Thành Viên 26 % 23 % 3 % 23 % 23 % 23 % 3 % 23 % 3 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 %
ĐẠI LÍ 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 %
Thành Viên 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 %